Pragdolls     

PharmDr. Milada Krátká                             

Kandertova 3
180 00 Praha 8

 

+420 606 466 733

kopem1aa@seznam.cz