Pragdolls, CZ

                                                         

PharmDr. Milada Krátká 

Kandertova 3
180 00 Praha 8

 

606 466 733

kopem1aa@seznam.cz